Stuurgroep kiest nu al vóór Golfbaanvariant

Uit het Noordhollands Dagblad van 20 mei 2017:

’Provincie weigert leefbaarheidstudie voor wijk Heemskerk aansluiting A8-A9’

De provincie Noord-Holland weigert de leefbaarheidseffecten van de Golfbaanvariant op de wijk Broekpolder te onderzoeken. Dat zegt de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn (CDA).
De Golfbaanvariant is een van de aansluitmogelijkheden van de A9 op de A8 en zou pal naast de woonwijk Broekpolder komen te liggen. In die nieuwbouwwijk wonen zevenduizend mensen.

,,De leefbaarheidseffecten voor Krommenie-Assendelft zijn onderzocht. Ik heb de provincie verzocht om ook de leefbaarheidseffecten voor de Broekpolder in kaart te brengen en kreeg te horen dat dat niet de bedoeling is’’, hield de wethouder afgelopen donderdagavond de commissie FFE voor. In de Golfbaanvariant takt de A9 naast de Broekpolder af, via een acht meter hoge fly over. De nieuw aan te leggen weg doorklieft daarna de Heemskerkse Golfclub.

De Nulplusvariant is kansarm vanwege leefbaarheidseffecten in Krommenie. De Heemskerkvariant loopt vanaf afslag Heemskerk in de A9 zuidoost tot achter de golfbaan en dan oostwaarts naar de A8. Dit is altijd de voorkeursvariant van de IJmondgemeenten geweest. De LTO is tegen vanwege versnippering van agrarisch areaal.

De stuurgroep A8-A9 kiest op 19 juni een van de drie aansluitingsvarianten. Die keuze zal worden onderbouwd met de resultaten van een Milieu Effect Rapportage en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Deze grote onderzoeken zullen pas kort voor dat moment gereed zijn.

Bewoners van de Broekpolder vrezen een forse toename van geluid en fijnstof bij de Golfbaanvariant. ,,Het is schokkend hoe de provincie Noord-Holland achteloos over een complete woonwijk heen stapt’’, zegt Cees van der Kolk van de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar.

Beverwijk en Velsen ’schuiven’ in A8-A9

Het IJmondiale blok tegen de Golfbaanvariant in het dossier A8-A9 brokkelt af. ,,Ik kan niet zeggen wat Velsen en Beverwijk hierover in de stuurgroep hebben gezegd. Want dat vind ik niet netjes’’, aldus de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn. Frowijn vroeg de commissievergadering om richting te geven aan het college.

,,Moeten we tot het bittere eind blijven knokken voor de Heemskerkvariant óf moeten we accepteren dat het de Golfbaanvariant wordt en proberen die wat minder negatief te maken?’’ De raadsleden en Frowijn kiezen voor het eerste.

De vraag kwam niet voor niets. In de stuurgroep merkt Frowijn dat hij een minderheidsstandpunt inneemt. ,,De opdracht van de raad is duidelijk geweest. Recent nog is opnieuw een motie unaniem aangenomen die de Golfbaanvariant afwijst. Dat levert me nu een confrontatie op met dat dilemma.’’

De IJmond stond als één blok achter Heemskerk. Beverwijk en Velsen stelden in 2014 net als Heemskerk 2,1 miljoen euro beschikbaar voor het project A8-A9. Met een belangrijke voorwaarde: Het geld is beschikbaar, mits gekozen wordt voor de Heemskerkvariant.

Volgens Frowijn wordt nu duidelijk dat de IJmond het niet gaat halen in de stuurgroep als gestemd wordt over een voorkeursalternatief. ,,Ik vond geen luisterend oor voor mijn voorstel om de keuze uit te stellen en meer onderzoek te doen naar effecten in de Broekpolder’’, vertelt Frowijn.

,,Snelheid lijkt de boventoon te voeren. Ik heb aangegeven dat ik in de komende vergadering geen standpunt heb indien de Golfbaanvariant wordt gekozen, omdat ik daarvoor geen mandaat vanuit de raad heb. Dit kwam alleen uit Heemskerk. Ik vind het niet netjes om te vertellen wat Velsen en Beverwijk hierop hebben gereageerd’’, antwoordt wethouder Frowijn op een vraag van John van Dongen van Groenlinks.

Een woordvoerder van Velsen liet donderdag weten: ,,Op dit moment loopt nog een aantal onderzoeken. Deze wacht Velsen eerst af voordat er een beslissing wordt genomen.’’

De gemeente Beverwijk reageert: ,,De Golfbaanvariant is nooit onbespreekbaar geweest voor Beverwijk. Wel heeft de gemeenteraad sinds 2014 de voorkeur voor de Heemskerkvariant, dus dit is een ongewijzigd standpunt. Dat wordt ook door wethouder De Rudder bij de provincie aangegeven.’’

Banner opgehangen in de Broekpolder

Variant 7?

Op 9 april 2017 is door het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ een brief naar de leden van de Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland gezonden met betrekking tot variant 7, een randweg om Saendelft. In deze brief wordt beschreven dat:

  1. Bureau Witteveen en Bos een casestudie heeft gedaan naar een nieuw ontwerp voor Variant 7
  2. dit een verkeerskundig robuust en financieel interessant concept heeft opgeleverd;
  3. deze variant grote milieu voordelen biedt boven de andere 3 varianten die worden bestudeerd;
  4. wij verzoeken deze variant toe te voegen aan de 3 overige varianten en mee te nemen in de actuele fase van besluitvorming.

Klik op de onderstaande link om de brief te lezen.

2017-04-09 Brief Provincie verbinding A8-A9 Variant 7 versie internet

Opinie: De Heemskerkverbinding A8-A9 geeft Krommenie lucht

12 April 2017

Voor de zomer wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ‘voorkeurs-alternatief’ voor de verbinding A8-A9 bekend maken.

De discussie over de verbindingsweg woedt al decennia, te lang, “al meer dan 50 jaar” aldus CDA-fractievoorzitter Marc Wit. Vooral voor Krommenie, waar “de huidige situatie op de N203 onhoudbaar is” volgens hem.

In deze opinie-bijdrage legt de CDA-fractievoorzitter uit waarom volgens hem de Heemskerkverbinding de “enige acceptabele” variant is.

Generaties Krommenieërs groeien op met een ziekmakende weg voor de deur.

Generaties forenzen groeien op met de gebrekkige verkeersdoorstroming op de N203. Datzelfde geldt voor de bewoners van Zaanstad Noord die dagelijks hun wijk niet uit- of inkomen. Hoe is het mogelijk dat deze situatie zich al zo lang voordoet?

Na meer dan 50 jaar wachten wordt het tijd voor een oplossing voor het knelpunt Krommenie. Onlangs ging het al bijna weer fout toen verschillende fracties van de Provinciale Staten van Noord Holland (PS NH) een korte tunnelvariant bij Krommenie wilden invoegen in het lopende onderzoek A8-A9. Een actie die niet alleen extra publieksgeld zou opslokken, maar nog erger, voor vertraging in de besluitvorming zou zorgen. Waarop was deze invoegactie gebaseerd?

Nulplusvarianten

Uit de presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een PS NH vergadering op 2 mrt jl. werd duidelijk dat de Viaductvariant bij Krommenie om diverse redenen beter werd bevonden dan de Tunnelvariant. Echter, op 2 maart werd ook duidelijk dat vrijwel niemand de Viaductvariant zag zitten. Mijn geruststellende conclusie was toen dat beide Nulplusvarianten van de baan waren.

Mogelijk concludeerden anderen net als ik dat de Nulplusvarianten zouden afvallen, alleen waren zij daar niet tevreden mee. Na de PS NH vergadering op 2 maart hadden, op het CDA en de VVD na, alle fracties ineens behoefte aan het invoegen van een korte Tunnelvariant.

Onmogelijk vanuit de ratio meen ik, want de korte Tunnelvariant is qua leefbaarheid, gezondheid en verkeerskundig gezien minstens zo slecht als de lange Tunnelvariant en die was immers al afgevallen. Welke overwegingen bleven dan over? Wilde men hoe dan ook voorkomen dat het Golfbaan- of het Heemskerkalternatief voorkeurstracé zou worden? Dacht men dat uitstel misschien tot afstel zou leiden en dat er dan helemaal geen verbinding A8-A9 zou komen, zoals dat al 50 jaar het geval is? Als dat laatste het geval is, dan nodig ik deze fracties uit om naar Krommenie te komen, want de huidige situatie op de N203 is onhoudbaar. Niets doen is echt geen optie.

Stelling van Amsterdam

Welke argumenten hanteren de tegenstanders van de Golfbaan- en/of Heemskerkverbinding? Tegen beiden spreekt dat het extra vierkante meters asfalt oplevert. Dat asfalt tast het milieu en het bestaande landschap aan. Daarnaast doorklieven beiden de Stelling van Amsterdam. De Golfbaanverbinding ruïneert de Golfbaan en sluit bij de wijk Broekpolder op ongezonde wijze aan op de A9. Dit laatste argument heeft mij al eerder doen besluiten dat de Heemskerkverbinding de enige acceptabele is tussen de A8-A9.

Omdat de Nulplusvarianten afvallen, wordt de N203 afgewaardeerd van vierbaans- tot tweebaansweg voor bestemmingsverkeer. Met andere woorden, met de komst van de Heemskerkverbinding verdwijnt er asfalt. Met de Heemskerkverbinding ontstaat een relatief korte verbindingsweg tussen de A8-A9, zonder haakse bochten en stoplichten. Dat is milieutechnisch en verkeerskundig gezien een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Dankzij de ondertunneling van de Dorpsstraat en de Kilzone en de dijkjes langs de A8 ontstaat bij de Heemkerkverbinding een goede landschappelijke inpassing, zonder aantasting van de stelling van Amsterdam en met een gebaar naar de inwoners van Busch en Dam. Dankzij de doelmatige Heemskerk-verbinding hoeven tienduizenden forenzen niet meer dagelijks om – en/of file te rijden. Tot slot, de Heemskerkverbinding biedt een nieuwe, zuidelijke ontsluiting van de wijk Assendelft/Saendelft en de toekomstige wijk Kreekrijk en dat is een uitkomst.

Remmende alternatieven

Natuurlijk is de verbetering van de milieuproblematiek in de Zaanstreek niet opgelost met de aanleg van de Heemskerkverbinding. Zaanstad heeft nog veel meer infrastructurele uitdagingen, zoals bij de Coentunnelweg, de aansluiting A7-A8 en de Thorbeckeweg. Om maar niet te spreken over het oplossen van de Spoorse doorsnijding van Zaanstad.

Alles overziend denk ik dat de tegenstanders nog niet klaar zijn met het invoegen van remmende alternatieven. De eerstvolgende is mogelijk variant 7. Daarom hierbij een oproep aan de lokale en provinciale (+landelijke!) politici om in het belang van vele tienduizenden inwoners van Noord-Holland de rug recht te houden en om zo spoedig mogelijk in te stemmen met de Heemskerkverbinding A8-A9. Mag na 50 jaar de lucht boven Krommenie eindelijk opklaren!

Bron: http://deorkaan.nl

Door Marc Wit, fractievoorzitter CDA Znstd.

Geef nieuwe tracévariant A8-A9 een kans

LTO Noord Noord-Holland pleit er in een brief aan verkeersgedeputeerde Elisabeth Post voor om een recent geopperde variant voor een verbinding tussen de A8 en A9 alsnog mee te nemen in de overwegingen.

Het nieuwe tracé – dat in de wandelgangen de naam 7 Plus draagt – is op eigen initiatief uitgetekend en doorgerekend door het ingenieursbureau Witteveen en Bos. Eind vorige week wees GS een extra tunnelvariant af voor nader onderzoek omdat dit teveel tijd en geld zou kosten. ‘Zorgvuldigheid gaat naar onze mening in dit proces boven snelheid,’ stelt LTO Noord.

‘Indien blijkt dat Variant 7 inderdaad kan rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken gebiedspartijen kan het nemen van extra tijd voor het aanvullend onderzoek naar deze variant in het verdere verloop van het proces dubbel en dwars worden terugverdiend,’ schrijft de organisatie aan de provinciebestuurder. ‘Zeker als deze variant uiteindelijk leidt tot geen of kortere bezwarenprocedures.’

Nul-plus
LTO Noord blijft voorstander van de Nul-plus-variant door Krommenie, omdat die het open landschap tussen Assendelft en Heemskerk het minst doorsnijdt. De 7 Plus zou een goed alternatief kunnen zijn.

Aanbieden petitie Provincie

Op maandag 8 mei aanstaande gaat het actiecomité Houd Broekpolder Leefbaar samen met de Heemskerkse Golfclub tijdens de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van de Provinciale Staten om 13.30 uur de petitie tegen de aanleg van de Golfbaanvariant aanbieden.

Op dit moment is de petitie 2.400 keer ondertekend, waaronder ruim 450 handtekeningen via onze eigen Heemskerkse Golfclub! Heeft u hem nog niet ondertekend? Doe dat dan snel via : https://petities.nl/petitions/geen-golfbaanvariant-voor-de-a8-a9-verbinding?locale=nl

We willen daar met een flinke delegatie aanwezig zijn. Alle leden van de Heemskerkse Golfclub worden dan ook uitgenodigd om tijdens de overhandiging aanwezig te zijn. Laat hieronder een berichtje achter als je er bij bent!

Het adres is  Provinciehuis Haarlem, Vergaderzaal 1.4. Dreef 3, 2012 HR Haarlem. De petities worden aangeboden door Els Veltmans na een toespraak van Caleb Repkes.