Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9

, ,

De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt door Gedeputeerde Staten (GS) niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS geven hiermee gehoor aan het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.

GS hechten veel waarde aan de regionale samenwerking in het project Verbinding A8-A9 en hebben het advies van de stuurgroep de doorslag laten geven in hun besluit. De stuurgroep acht het ongewenst dat de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 opnieuw vertraging oploopt. Daarnaast staat de stuurgroep achter de afgewogen keuzes voor het gekozen Nul-plusalternatief. Dat ontwerp is vervolgens ook met de omgeving besproken. Dit betekent dat het best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog twee alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze drie alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER worden onder andere de effecten op de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit (fijnstof) en de natuur in beeld gebracht.

Verdere procedure

De MER wordt vervolgd met de in januari vastgestelde voorkeursontwerpen. De uitkomsten van de MER onderzoeken stellen de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen. Nu er geen extra variant onderzocht wordt, is de verwachting dat GS nog voor het zomerreces hierover besluiten. Daarna start de inspraakprocedure en is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

3 alternatieven
Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt onderzoek gedaan.

‘Aanleg A8-A9 hoogst twijfelachtig’

,

HEEMSKERK – De aanleg van de verbindingsweg A8-A9 is op de lange baan geschoven. Dat is de indruk van wethouder Cees Beentjes in Heemskerk.

De wethouder trekt zijn conclusie uit de investeringsplannen van mobiliteitsminister Melanie Schultz van Haegen. Zij liet deze week de Tweede Kamer weten wat zij tot 2020 zoal van plan is. In haar ’prioritering’ komt de aanleg van de verbinding A8-A9 niet voor.

,,Hij staat er gewoon niet bij’’, lichtte wethouder Beentjes de politieke partijen in. De kans op deze felbegeerde schakel tussen de A8 en A9 is daarmee zo goed als verkeken, denkt hij.

 Beentjes betreurt de gang van zaken, maar hij is nauwelijks verrast.

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article9760571.ece/

Doorsnijdt de A8-A9 ook de Stelling van Amsterdam?

, ,

11 April 2017

In de bres voor de Stelling
© Rondjestelling.nl
De Stelling wordt tegenwoordig door diverse snelwegen doorsneden. Komt de verbinding A8-A9 daar ook nog bij?
Als iemand hart heeft voor de Stelling van Amsterdam, is het Kees de Wildt. Al jaren woont en werkt hij bij een van de forten van de historische verdedigingslinie. Nu trekt hij ten strijde tegen de dreigende aanleg van een snelweg dwars door dit Werelderfgoed.

Kortgeleden schreven de agrariërsorganisatie LTO, de Heemskerkse Golfbaan, de bewonersgroep Busch en Dam, de actiegroep Houdt Broekpolder Leefbaar en nog een paar clubs een brandbrief aan de Unesco.

Of deze werelderfgoedorganisatie wel heel scherp wilde kijken naar de plannen van de provincie Noord-Holland voor de verbinding A8-A9. Want begreep de Unesco wel hoe ernstig die nieuwe weg de Stelling van Amsterdam dreigt aan te tasten?

Artikel afbeelding

Het is niet zo dat deze groepen opeens zeer historisch deskundig zijn geworden. De tekst was voor hen opgesteld door Kees de Wildt, secretaris van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Hij verzet zich met hand en tand tegen een verbinding A8-A9 dwars door de polder.

Dat zou een aanslag zijn op de Stelling. Terwijl die sinds 1996 nota bene de status Werelderfgoed heeft, net als bijvoorbeeld de Taj Mahal en de piramiden van Gizeh. ,,De provincie heeft daar indertijd veel moeite voor moeten doen.

Artikel afbeelding

Maar de status is terecht: Amsterdam is de enige stad ter wereld die met een kring van water kon worden verdedigd. Die werelderfgoedstatus is een ’unique selling point’. Niet voor niets zijn drie provincieambtenaren fulltime met de Stelling bezig. Maar ondertussen is dezelfde provincie bezig met plannen om de Stelling wéér verder aan te tasten. Terwijl daar sinds 1996 al zoveel mee is gebeurd.’’

Twee van de drie A8-A9-varianten zouden volgens De Wildt een grove aantasting betekenen. ,,In deze hoek van de Stelling bevindt zich het laatste redelijk intacte inundatiegebied. Dat dreigt nu door een grote weg te worden opgesplitst.’’

Artikel afbeelding

Ook gaat zo’n weg helemaal tegen het idee van de Stelling in. ,,Dat was een grote ondoordringbare ring van water. Overal waar een dijk of spoorlijn liep, waarover de vijand toch zou kunnen binnendringen, stond een fort. Als je zo’n extra weg aanlegt, zou je daar in feite ook een groot fort moeten bouwen.’’

Ook dreigt er geschiedvervalsing, zegt hij. ,,In de Heemskerkvariant willen ze de weg met een tunnel onder De Kil door voeren. Dat is een 1000 jaar oude waterloop, een rest van het Oer-IJ. Maar, om kosten te sparen, willen ze die Kil wél een stukje verleggen. Er een kanaaltje van maken, zeg maar.’’

Open landschap

De Wildt kan zich niet voorstellen dat Unesco akkoord gaat met de Heemskerk- of de Golfbaanvariant. ,,Unesco stelt dat de kernwaarden van de Stelling – de forten, de dijken, het open landschap – niet verder mogen worden aangetast.’’ Mocht het toch zo ver komen, dan staat hij klaar. ,,Dan gaan we naar de Raad van State.’’

Wat moet er volgens hem eigenlijk wel gebeuren? ,,Volgens mij hoeft er geen nieuwe weg te komen. Maar als er iets moet, pleit ik voor een weg rond Saendelft. De Unesco heeft die ’variant 7’ als minst schadelijke aangewezen. Toch werkt de provincie hem niet uit.’’ Inmiddels ligt er, weet hij, een rapport van bureau Witteveen en Bos bij de provincie, over precies die variant. Kortom, de strijd gaat voort.

Bron: Noordhollands dagblad

VVD Zaanstad: ’Geen onderzoek naar tunnel A8-A9’

15 maart 2017

De VVD in Zaanstad ziet niks in nog een extra onderzoek naar een een tunnel onder de Provincialeweg in Krommenie in het tracé van de verbinding A8-A9.

Volgens VVD-fractievoorzitter Gerard Ram levert het onderzoek te veel vertraging op en is het zonde van het geld. “Dat onderzoek kost weer 100.000 euro’’, foetert Ram.

Op dit moment zijn er drie varianten die onderwerp zijn van onderzoek door de provincie. De Golfbaanvariant, de Heemskerkvariant en de Nulplusvariant met een viaduct door Krommenie. Tegen die laatste variant is veel verzet ontstaan waardoor de provincie besloot om toch nog eens te laten kijken naar een korte tunnel tussen de Brassertunnel en de Nauernaschevaart. Behalve extra kosten levert dat vier maanden extra vertraging op. Maar wat is vier maanden vertraging in een dossier dat al sinds 1958 op tafel ligt? Ram: ,,Toch willen we geen verdere vertraging. Het geld kan je beter steken in een van de andere varianten.’’

Paul Laport (GroenLinks) is het daar mee oneens. ,,Wij zijn ook tegen de viaductvariant, eigenlijk zijn we tegen alle varianten.’’ Het onderzoek naar de tunnel door de provincie steunt hij wel. Het college heeft nog geen voorkeur. En over het extra tunnelonderzoek, zegt een woordvoerster: ,,Vertraging is jammer maar deze afweging moet zorgvuldig gemaakt worden.’’
Bron: Noordhollands Dagblad – Door Ivo Laan – 14-3-2017, 19:38 (Update 15-3-2017, 12:54)

VVD contra VVD bij A8-A9-verbinding

,

15 maart 2017

Fractievoorzitter Gerard Ram van de VVD heeft er schoon genoeg van. In een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad schrijft hij dat al “tientallen jaren” wordt gesproken over de A8-A9-verbinding en dat uitstel wat hem betreft geen optie is.

Vooral boos is hij op “Gedeputeerde Post” die “aangegeven heeft naar de stuurgroep te gaan met het verzoek om aan de drie huidige varianten een vierde variant toe te voegen, de tunnel variant door Krommenie.”

In zijn woede heeft Ram kennelijk niet genoeg tijd gehad om uit de zoeken van welke partij “Gedeputeerde Post” was. Service-gericht als wij zijn, hebben wij dat maar even voor hem gedaan: Elisabeth Post is van de VVD!

VVD’er Elisabeth Post stuurt volgens de VVD-brief deze “bizarre invulling van de openbare ruimte” waardoor “het gezondheidsrisico onaanvaardbaar wordt verhoogd” naar een stuurgroep waar Zaanstad inzit.

Ram wil dat de gemeente daar duidelijk moet maken dat “de voorgestelde 0 plus variant (viaduct) om de A8 aan de A9 te verbinden ongewenst vindt.”

(Wij dachten dat de brief over de tunnel ging….)

Bron: http://deorkaan.nl/vvd-contra-vvd-bij-a8-a9-verbinding/

Zorgen over A8-A9

, , ,

23 februari 2017

Broekpolder – Broekpolderbewoners kregen maandag veel informatie over de nieuwe verbindingsweg A8-A9. In restaurant La Citadel in Broekpolder ging VVD IJmond hierover in gesprek. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser was aanwezig en ook ingenieur Hanneke Kaamer van Hoegee, lid van Provinciale Staten voor VVD. Fractievoorzitter van VVD Beverwijk, Serge Ferraro, leidde de gespreksavond.

Er werd begonnen met het aanbieden van 1000 handtekeningen door Jan Stolk namens actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar tégen de Golfbaanvariant. Hij noemde de overlast van stof en geluid en de komst van 30.000 auto’s per dag meer, als reden voor de petitie. In Broekpolder zijn veel mensen bezorgd over deze Golfbaanvariant, die op enkele tientallen meters van hun huis zou komen. Ook riep Stolk op om de problemen die spelen in Krommenie niet te verleggen naar de Broekpolder, omdat dan ook hier de normen voor wat betreft fijnstof en geluid worden overschreden.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral gelegenheid om vragen te stellen. Beide dames lieten veel deskundigheid blijken. Uitgelegd werd dat zeer binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) over de drie overgebleven varianten: de 0+ variant over de Provinciale weg N203; de Heemskerkvariant: een zuidelijkere weg vanaf de aansluitingen A9 bij Uitgeest en door landbouwgebied richting A8 en als derde de Golfbaanvariant, waarbij een (deels verhoogd) knooppunt met lussen wordt aangelegd ter hoogte van Broekpolder waar vandaan de weg door recreatiegebied in de polder richting A8 gaat. Het MER rapport zal helderheid geven over milieu-effecten als fijnstof- en geluid, maar ook over andere gevolgen voor omwonenden. Daarbij zullen ook de kosten worden doorberekend. Dit rapport wordt een belangrijke basis voor de keuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten zal daarna haar zegje over de uitgekozen variant doen.

Heel belangrijk dus voor alle Broekpolderbewoners voor wie de spanningen soms hoog oplopen. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Waarom wisten we dit niet toen we ons huis kochten?’ kwamen naar boven. De tekening van de Golfbaanvariant blijkt al meer dan 45 jaar op de plank te liggen. Er zijn nu drie varianten over, bewoners kunnen van zich laten horen via de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar, maar ook door op 15 maart te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. VVD laat in ieder geval weten te kiezen voor de Heemskerkvariant. Op de website van provincie Noord-Holland vind je meer informatie. Het MER-rapport zal eind mei openbaar worden gemaakt.

Bron: Heemskerkse courant